Obsługa formalno-prawna inwestycji

> Negocjacje z właścicielami gruntów

> Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

> Uzgodnienia z instytucjami państwowymi – decyzje, opinie, operaty

> Uzgodnienia branżowe

> Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

>  Obsługa geodezyjna, geologiczna, archeologiczna inwestycji


Projektowanie

> Uzyskanie pozwolenia na budowę

> Przygotowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej inwestycji

> Projekty przyłączy kablowych i napowietrznych 0,4kV/SN

> Projekty sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych 0,4kV/SN

> Projekty stacji transformatorowych wnętrzowych, kontenerowych, słupowych SN/0,4kV

> Projekty telemechaniki systemie elektroenergetycznym

> Projekty oświetlenia ulicznego, oświetlenia przejść dla pieszych,

oświetlenia inteligentnego LED


Usługi dodatkowe

> Kosztorysowanie inwestycji elektroenergetycznych

> Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

> Nadzory autorskie