Przyłączamy krok po kroku

Telefon kontaktowy do działu przyłączeń BPSE Empiria Sp.J.: 665 421 538 lub 782 616 194 lub 77 481 29 68

Od 6 lat lat BPSE Empiria Sp.J. wykonuje prace związane z przyłączeniem Odbiorców do sieci energetycznej przedsiębiorstwa Tauron Dystrybucja S.A. W tym czasie wykonaliśmy dokumentacje techniczno – prawne przyłączy elektroenergetycznych dla ponad 900 Odbiorców na terenie 7 powiatów. Zdobyte doświadczenie pozwoliło nam na stworzenie najkrótszej i optymalnej ścieżki formalno-prawnej pozwalającej szybko i skutecznie wykonać dokumentację, którą możemy przekazać Wykonawcy w celu wykonania przyłącza.

Harmonogram przyłączenia:

  1. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do Tauron Dystrybucja S.A. o określenie warunków przyłączenia.
  2. Następnie, na podstawie otrzymanych Warunków przyłączenia należy podpisać Umowę przyłączeniową z Tauron Dystrybucja S.AUWAGA:Postanowienia zawarte w Warunkach Przyłączenia są podstawą do wykonania dokumentacji techniczno-prawnej przyłącza – podana jest w nich między innymi sugerowana lokalizacja oraz typ zestawu złączowo – pomiarowego.
  3. Po podpisaniu przez Odbiorcę umowy przyłączeniowej Tauron Dystrybucja S.A. zleca kompleksowe wykonanie przyłącza specjalistycznemu konsorcjum – w tym BPSE Empiria, która opracowuje dokumentacje techniczno-prawne
  4. Pracownicy naszego biura wykonują uzgodnienia z właścicielami gruntów oraz sieci uzbrojenia terenu w celu pozyskania prawa do dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Na tym etapie kontaktujemy się również z Odbiorcą w celu potwierdzenia lokalizacji zestawu złączowego oraz uzgodnienia szczegółów podpisania porozumienia z Tauron Dystrybucja S.A. Wzór porozumienia dostępny jest poniżej.
  5. Etap realizacji dokumentacji trwa zwykle od 1 do 4 miesięcy, w zależności od czasu pozyskania map w lokalnym wydziale geodezji oraz skomplikowania prowadzonych uzgodnień prawnych. UWAGA: Przesłanie do biura skanu mapy do celów projektowych znacznie przyspiesza termin realizacji dokumentacji – biuro@empiriakk.pl(*.jpg *.pdf)
  6. Po wykonaniu kompletnej dokumentacji BPSE Empiria Sp.J. przekazuje ją Wykonawcy. Wykonawca potrzebuje zwykle do dwóch miesięcy w celu wykonania przyłącza – okres realizacji uzależniony jest od uwarunkowań terenowych (np. konieczność opracowania oraz zatwierdzenia Projektu Organizacji Ruchu lub konieczność wyłączenia napięcia na sieci).
  7. Po wykonaniu robót budowlano-montażowych wykonawca zgłasza je w Tauron Dystrybucja S.A. do odbioru technicznego. Na tym etapie kończy się zakres konsorcjum wykonawczego.
  8. Po wykonaniu powyższych etapów, Tauron Dystrybucja S.A. przysyła pocztą do Odbiorcy kartę danych przyłącza, fakturę z opłatą za przyłączenie oraz ofertę umowy dystrybucyjnej. Po opłaceniu faktury oraz dostarczeniu do Tauron Dystrybucja S.A. zgłoszenia ZI podpisanego między innymi przez uprawnionego elektryka, podpisanej umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz karty danych przyłącz Tauron Dystrybucja S.A. montuje układ pomiarowy, który pozwoli na korzystanie z energii elektrycznej 🙂

Do pobrania:

– Wzór porozumienia – wersja edytowalna

– Klauzula informacyjna odnośnie RODO – (.pdf)

– Wytyczne odnośnie przygotowania ogrodzenia pod montaż złącza – w trakcie opracowywania